: عنوان شغلی
کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1398/12/29