هيات امناي دوره اول جامعه فارغ التحصيلان سالهاي 1374-1377
رديف نام نام خانوادگی دانشکده سمت
1 محمدحسین سلیمی صنايع رييس دانشگاه و رييس هيات امنا (1374-75)
2 علیرضا رهایی عمران رييس دانشگاه و رييس هيات امنا (1375-76)
3 عبدالحمید ریاضی   رييس دانشگاه و رييس هيات امنا (1376-77)
4 حسن فریداعلم مکانیک دبير جامعه (1375)
5 رضا مکنون عمران دبير جامعه       (1376-77)
6 بهاءالدین ادب عمران عضو اصلي
7 علی اصغر اصغریان جدی نساجی عضو اصلي
8 داود اندواری برق عضو اصلي
9 منوچهر اولیازاده معدن و متالورژی عضو اصلي
10 مهدی تفضلی عمران عضو اصلي
11 فیض الله جاوید بنام مکانیک عضو اصلي
12 محمدرضا حیدری هوافضا عضو اصلي
13 قدرت الله حیدری برق عضو اصلي
14 منوچهر خراسانی پلیمر عضو اصلي
15 امیر دادخواه مکانیک عضو اصلي
16 محمد سعیدی کیا عمران عضو اصلي
17 سادات میراحمد نساجی عضو اصلي
18 احمد شفاعت عمران عضو اصلي
19 مهدی شجری شیمی عضو اصلي
20 محمود شریفیان مکانیک عضو اصلي
21 علی محمد شریفی نساجی عضو اصلي
22 سید حسن شفتی مکانیک عضو اصلي
23 مجتبی صدیقی مکانیک عضو اصلي
24 رضا صراف شیرازی برق عضو اصلي
25 محمد علی صادقی مکانیک عضو اصلي
26 رسول طوماری هوافضا عضو اصلي
27 سید حمید فتحی برق عضو اصلي
28 رامین فریدونی صنایع عضو اصلي
29 ژیلا کریمی دیبا فیزیک عضو اصلي
30 فریدون محمودیان برق عضو اصلي
31 محمود مقدم برق عضو اصلي
32 حمید میرزاده پلیمر عضو اصلي
33 جعفر میلی منفرد برق عضو اصلي
34 پیمان مغازه مکانیک عضو اصلي
35 فیروز مدد نوعی شیمی عضو اصلي
36 منوچهر نیک آذر شیمی عضو اصلي
37 سید کمال الدین نیکروش برق عضو اصلي
38 سیمین ناصری شیمی عضو اصلي
39 محمد حسین واقف زاده صنایع عضو اصلي
40 مصطفی هاشمی طبا نساجی عضو اصلي