انتخابات شوراي مركزي و بازرسان جامعه دانش‌آموختگان
دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) - 22  آذر 1397

 
+ فهرست اسامي كانديداهاي انتخابات شوراي مركزي و بازرسان جامعه 
+ نتايج اوليه انتخابات شوراي مركزي و بازرسان جامعه
+ نتايج نهايي و قطعي انتخابات شوراي مركزي و بازرسان جامعه

+ مستندات انتخابات شامل اساسنامه و آیین نامه های مربوط به انتخابات و هر مدرک دیگری میباشد که به مرور در این صفحه منتشر خواهد شد.

- اساسنامه جامعه: مطابق آخرین اصلاحات اساسنامه كه در مجمع عمومی فوق العاده 28 آبان سال 94 به تصویب رسید.
- آیین نامه انتخابات: در سیزدهمین جلسه شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان دانشگاه در تاریخ 12 شهریور 97 تصویب شد.
- آیین نامه جامع عضویت: در يازدهمین جلسه شورای مرکزی جامعه در تاریخ 11 تیر 97 تصویب شد.

+ اطلاعيه هاي ستاد انتخابات جامعه:
   اطلاعيه شماره 1 در خصوص نقشه راه ستاد انتخابات جامعه به منظور برگزاري انتخابات پرشور با مشاركت همه گروههاي فعال دانش‌اموختگان
   اطلاعيه شماره 2 در خصوص زمان ثبت نام از كانديداها و شرايط كانديداتوري
   اطلاعيه شماره 3 در خصوص نحوه ثبت نام اينترنتي از كانديداها
   اطلاعيه شماره 4 در خصوص دانش‌آموختگان گروههاي مستقل و پرديسهاي اقماري دانشگاه
   اطلاعيه شماره 5 در خصوص تمديد مهلت ثبت نام از كانديداها
   اطلاعيه شماره 6 در خصوص اعلام زمانبندي اجراي فرايند انتخابات
   اطلاعيه شماره 7 در خصوص امكان ثبت نام حضوري در ستاد و طرق ديگر ثبت نام
   اطلاعيه شماره 8 در خصوص تمديد مهلت ثبت نام كانديداها (آخرين مهلت)
   اطلاعيه شماره 9 در خصوص اعلام اسامي اوليه كانديداها و نحوه ثبت درخواست تجديد نظر
   اطلاعيه شماره 10 در خصوص اعلام فهرست نهايي اسامي كانديداهاي انتخابات
   اطلاعيه شماره 11 در خصوص اعلام نتايج اوليه انتخابات و زمانبندي دريافت و رسيدگي به اعتراضات و شكايات
  اطلاعيه شماره 12(نهايي) اطلاعيه مشترك هيات نظارت و ستاد انتخابات در خصوص اعلام نتايج قطعي و نهايي انتخابات (اسامي منتخبين شوراي مركزي و بازرسان)

+ اخبار مجمع عمومي و انتخابات:
اخبار انتخابات در بخش اخبار و رويدادهاي سامانه و كانال اطلاع رساني جامعه در تلگرام منتشر ميشود.
مجمع عمومي جامعه در تاريخ 22 آذر 97 برگزار شد.
 
نتايج اوليه انتخابات شوراي مركزي و بازرسان اعلام شد.
-
 اسامي اعضاي جديد شوراي مركزي و بازرسان جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه اعلام شد.