يازدهمين جلسه شوراي مركزي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي‌تكنيك تهران) در تاريخ 11 تيرماه 1397 در محل ساختمان فارابي دانشگاه و به رياست دكتر معتمدي رييس شوراي مركزي برگزار شد. بنا بر مصوبه اين جلسه، مجمع عمومي و انتخابات دوره جديد شوراي مركزي جامعه در نيمه دوم مهرماه سال جاري برگزار مي‌شود.
در ابتداي اين جلسه، مهندس لطفي دبير جامعه گزارشي از اقدامات و عملكرد جامعه دانش‌اموختگان در طول مدت فعاليت هيات مديره جديد ارايه كرد كه مطابق روال جامعه، گزارش مبسوط آن در جلسه مجمع عمومي پيش رو ارايه خواهد شد. پس از آن گفتگو در خصوص برگزاري مجمع عمومي و انتخابات دوره جديد شوراي مركزي در دستور كار قرار گرفت كه بعد از بحث و تبادل نظر ميان اعضاي شوراي مركزي، نيمه دوم مهرماه سال جاري با نظر اكثريت اعضا به عنوان زمان برگزاري مجمع عمومي و انتخابات شوراي مركزي جامعه تعيين شد. همچنين به هيات مديره جامعه ماموريت داده شد تا پيش نويس آيين نامه انتخابات را تدوين نمايد و نفرات متقاضي و پيشنهادي خود براي عضويت در كميته برگزاري انتخابات را به شوراي مركزي معرفي نمايد. تصويب آيين نامه انتخابات، تعيين كميته اجرايي و ساير موارد مرتبط در جلسه فوق العاده شوراي مركزي كه در اوخر تيرماه برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود.
در پايان جلسه دكتر رازفر رييس هيات مديره جامعه توضيحاتي در خصوص انجام فرايند ثبت شخصيت حقوقي جامعه توسط هيات مديره و مشكلات و موانع پيش رو ارايه كرد و در پايان اين گزارش اضافه كرد: " تمام تلاش هيات مديره بر آن است تا ثبت شخصيت حقوقي جامعه بر اساس اولين شماره ثبت اخذ شده براي جامعه در سال 43 انجام شود. در صورت عدم تحقق اين موضوع، مطابق توافقات قبلي جامعه و دانشگاه و كميته وفاق ثبت حقوقي جامعه به هر ترتيب ديگري پيگيري خواهد شد و همزمان با ثبت جديد، تمامي موارد مشابه قبلي نيز ملغي خواهد شد."
با توجه به برنامه ريزي شورا جهت تعيين كميته برگزاري انتخابات، اعضاي اصلي جامعه كه سابقه فعاليتهاي مشابه را دارا ميباشند ميتوانند علاقمندي خود جهت عضويت در اين كميته را با ارسال درخواست به ايميل جامعه اعلام نمايند تا به جلسه فوق العاده شوراي مركزي معرفي گردند. لازم به ذكر است كه اعضاي كميته اجرايي نميتوانند همزمان كانديداي بازرسين جامعه و عضويت در شوراي مركزي جامعه باشند.

تبلیغات