اعضای منتخب شورای مرکزی و بازرسان جامعه
ردیف  نام خانوادگی نام دانشکده سمت
1  ابراهیمی حامد مهندسی پلیمر و رنگ عضو اصلی
2  ابوطالبی سید حامد مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
3  انصاری کیوان مهندسی پلیمر و رنگ عضو اصلی
4  بنایی امید مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
5  پازوکی فرشاد مهندسی هوافضا عضو اصلی
6  تابع قانون محمدمهدی مهندسی مکانیک عضو اصلی
7 جلال زاده فرد مجید  مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
8 جمعی فرزانه  مهندسی پزشکی عضو اصلی
9 حاجي زاده مقدم علي  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
10  حمزه گودرزی علی اصغر مهندسی شیمی عضو اصلی
11  خازن خشایار مهندسی انرژی و فیزیک عضو اصلی
12 خلیلی پوررودی خلیل الرحمن  مهندسی نساجی عضو اصلی
13  خوانین زاده حمید مهندسی دریا عضو اصلی
14  داداشيان فاطمه مهندسی نساجی عضو اصلی 
15  دلبری سیدرضا مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
16  ذهبیون باقر مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
17  ذوقی مریم مهندسی انرژی و فیزیک عضو اصلی 
18  رازفر محمدرضا مهندسی مکانیک عضو اصلی
19  رحمانی ابراهیم مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
20  رحیمی چطری الناز ریاضی و علوم کامپیوتر عضو اصلی
21  رهبر ایرج مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
22  روحبخش محمد فاضل مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
23 ریاضی مقدم سید روزبه    بازرس
24  ساجدي حامد مهندسی برق عضو اصلی
25  سادات اخوی سیده مهرناز ریاضی و علوم کامپیوتر عضو اصلی
26  سعیدی کیا محمد مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
27  سلوک عاطفه مهندسی پزشکی عضو اصلی
28  سیدین سیدمحسن مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
29  شریفی آل آقا ایرج مهندسی شیمی عضو اصلی
30  شعبانی مریم مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
31  شعری مقدم عباس مهندسی برق عضو اصلی
32  شفتی سیدحسن مهندسی مکانیک عضو اصلی
33  شیخ عباس مهندسی پلیمر و رنگ عضو اصلی
34  صالحی سلمی حمیدرضا مهندسی برق عضو اصلی
35  صبائی مسعود مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
36  صداقتی آرمان مهندسی نفت عضو اصلی
37 صفایی سینا  مدیریت و علم و فناوری عضو اصلی
38  صفری سنجانی جعفر مهندسی مکانیک عضو اصلی
39  عزیزی علی مهندسی معدن  متالورژی عضو اصلی
40  فریداعلم حسن مهندسی مکانیک عضو اصلی
41  فنایی محمدمهدی مهندسی برق عضو اصلی
42  قنادپور سيدحامد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو اصلی
43  کامرانی محمدرضا مهندسی پزشکی عضو اصلی
44  گزمه کمکی محمد ریاضی و علوم کامپیوتر عضو اصلی
45  لطفي هادي مهندسی شیمی عضو اصلی
46 یکه زارع هاشم  مهندسی برق عضو اصلی
47  ملک عبدالحمید مهندسی شیمی عضو اصلی
48  میوه ای لیلا مهندسی نساجی عضو اصلی
49 نوروزیان نقی  مهندسی عمران و محیط زیست عضو اصلی
50  واقف زاده محمدحسین مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت عضو اصلی
51  وحید مصطفی مهندسی هوافضا عضو اصلی
52  هوتن جاوید مهندسی برق بازرس
         
     


تبلیغات