جهت تسهيل و امكان استفاده اعضاي جامعه دانش‌اموختگان دانشگاه از امكانات و برنامه هاي ورزشي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موافقت‌نامه ميان جامعه دانش‌آموختگان و اداره تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي دانشگاه نهايي و امضا شد. مطابق اين توافق تمامي اعضاي جامعه دانش‌آموختگان علاوه بر امكان استفاده از استخر، سالنهاي ورزشي و مسابقات و برنامه هاي فوق برنامه ورزشي، جهت استفاده از سالنهاي استخر دانشگاه از 50درصد تخفيف در پرداخت هزينه مربوطه برخوردار خواهند شد

 بر اساس اين موافقت نامه خدمات زير به دانش آموختگان عضو جامعه ارايه مي گردد:
الف- استفاده از مجموعه استخر دانشگاه.
ب- استفاده از امكانات و سالنهاي ورزشي.
ج- بهره مندي از 50درصد تخفيف در پرداخت هزينه مجموعه استخر.
د- امكان شركت در مسابقات ورزشي دانشگاه.
و تخصيص زمان ويژه اعضاي جامعه براي استفاده از استخر و سالنهاي ورزشي كه متعاقبا بعد از هماهنگي با اداره تربيت بدني اطلاع رساني خواهد شد.

جهت استفاده از اين امكانات ارايه كارت عضويت معتبر جامعه الزامي است.

تبلیغات