به منظور فراهم آوردن امكان عضويت و استفاده اعضاي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه از امكانات مرکز اطلاع رسانی، کتابخانه و نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (كتابخانه فني و مهندسي شهيد صبوري)، موافقت‌نامه همکاری ميان دبير جامعه دانش‌آموختگان و رياست محترم كتابخانه مركزي دانشگاه تمدید شد. مطابق اين موافقت نامه تمامي اعضاي جامعه دانش‌آموختگان علاوه بر امكان عضويت در كتابخانه و امانت گرفتن كتب، قادر خواهند بود از پايان‌نامه ها، بانك مقالات علمي، نشريات و كتب الكترونيكي نيز در محل كتايخانه استفاده نمايند.

خدماتي كه بر اساس اين تفاهم نامه به دانش آموختگان عضو جامعه ارائه مي گردد شامل موارد ذيل مي باشد:
الف- امانت کتاب های فارسی و لاتین.
ب- مطالعه پایان نامه ها در محل.
ج- استفاده از پایگاه اطلاعاتی، استانداردها و کتاب های الکترونیکی در محل.
د- استفاده از کتابخانه هاي دانشكده ها.

اعضایی که تاکنون نسبت به تسویه با کتابخانه مرکزی دانشگاه اقدام نکرده اند، جهت استفاده از خدمات فوق بایستی با این مرکز تسویه کنند.

*توجه: داشتن کارت عضویت جامعه جهت ورود به دانشگاه و استفاده از خدمات کتابخانه الزامی است.

تبلیغات