جلسه اول دوره جديد شوراي مركزي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه با حضور اعضاي اصلي شوراي مركزي (منتخبين مجمع عمومي مورخ 22 آذر 97) در روز دوشنبه هفته آينده 15 بهمن 97 در سالن كنفرانس ساختمان فارابي دانشگاه برگزار مي شود. دستور جلسه اول شوراي مركزي، معرفه اعضاي جديد و تعيين نايب رييس و منشي شوراي مركزي ميباشد.
 شوراي مركزي جامعه دانش آموختگان داراي 51 عضو است كه 50 نفر آنها هر دو سال يكبار از طريق انتخاباتي كه در مجمع عمومي برگزار ميشود مشخص ميگردند. مطابق اساسنامه جامعه، رييس دانشگاه نيز به عنوان عضو اصلي رييس شوراي مركزي جامعه است. در انتخابات جامعه، دانش‌آموختگان هر دانشكده به نسبت اعضاي خود در جامعه نمايندگاني را براي عضويت در شوراي مركزي انتخاب و معرفي مي نمايند. نتايج انتخابات و سهميه هر دانشكده در بخش نتايج انتخابات قابل مشاهده است.
براي مشاهده اسامي اعضاي شوراي مركزي جامعه اينجا كليك كنيد.


* تصوير فوق مربوط به هيات رييسه مجمع عمومي 22 آذر 97 است.

تبلیغات