ثبت نام از كانديداهاي عضويت در شوراي مركزي و بازرسي جامعه دانش‌اموختگان حداكثر تا تاريخ 12 آذرماه و از طريق منوي "كانديداتوري انتخابات" در پروفايل اعضاي جامعه انجام ميشود. ستاد انتخابات جامعه، اسامي كانديداهاي واجد شرايط را پس از اتمام زمان ثبت نام و بررسي شرايط كانديداها از طريق همين سامانه و كانال اطلاع رساني جامعه اعلام خواهد كرد. 

ضمنا انتخابات دوره جديد جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه، مجمع عمومي اعضا و گردهمايي بزرگ دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي‌تكنيك تهران) در تاريخ 22 آذر 1397 برگزار ميشود.

جهت كسب اطلاع از نحوه ثبت نام كانديداها و ساير اطلاعيه هاي ستاد انتخابات جامعه به بخش اخبار و يا مستندات انتخابات مراجعه كنيد.
 
اطلاعات تكميلي در خصوص گردهمايي بزرگ دانش‌آموختگان دانشگاه و مجمع عمومي جامعه در بخش: رويداد گردهمايي 

تبلیغات