اطلاعيه شماره 4
ستاد انتخابات جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران)
 
نحوه كانديداتوري و شركت در انتخابات دانش‌آموختگان گروههاي مستقل و پرديسهاي اقماري
بدينوسيله باستحضار دانش‌آموختگان گروههاي مستقل و پرديسهاي اقماري دانشگاه ميرساند كه مطابق آيين نامه انتخابات مصوب شوراي مركزي جامعه، اعمال راي و كانديداتوري دانش‌اموختگان گروههاي مستقل و پرديسهاي اقماري دانشگاه در انتخابات جامعه، از طريق دانشكده هاي پرديس مركزي دانشگاه كه متناظر با رشته تحصيلي آنها باشد، انجام ميشود.
مراتب جهت عنايت و اقدام اعلام ميشود.
علي اصغر گلسرخي      
دبير ستاد انتخابات       
جامعه دانش آموختگان دانشگاه

تبلیغات