جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
"آیین نامه جامع عضویت و شرايط مربوطه"
 
مقدمه : این آئین‌نامه که به موجب اساسنامه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهیه شده است، چگونگی و شرايط انواع عضویت در جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه را مشخص می کند.
ماده 1- مطابق اساسنامه جامعه، عضویت در جامعه به سه روش زير مقدور است:
الف) اصلی
ب) وابسته (دانشجويان دانشگاه اميركبير كه سابقه فارغ التحصيلي دانشگاه را نداشته باشند)
ج) افتخاری
ماده 2- تعريف انواع عضويت در جامعه:
الف) عضویت اصلی :
همه دانش آموختگان دانشگاه که موفق به اخذ حداقل يك مدرك رسمي در مقاطع مختلف از دانشگاه صنعتي اميركبير شده باشند با پذیرش مفاد اساسنامه جامعه، پس از ثبت نام در سامانه جامعه و پرداخت حق عضویت مصوب، عضو اصلی جامعه مي باشند.
تبصره: رییس دانشگاه در صورتيكه دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر نباشد، در زمان تصدی ریاست دانشگاه عضو اصلی جامعه محسوب می شود.
ب) عضويت وابسته:
همه دانشجویان دانشگاه در صورت پذيرش مفاد اساسنامه جامعه و ثبت نام در سامانه جامعه پس از تصويب هيات مديره به عنوان عضو وابسته جامعه پذیرفته می شوند.
شرایط عضویت وابسته:
 •  اعضای وابسته می بایست حداقل 2 ساعت در ماه برای کار داوطلبانه در جامعه آمادگی داشته باشند.
 • اعضای وابسته  از پرداخت حق عضویت معاف هستند، این اعضاء لازم است هر سال عضویت خود را تجدید نمایند.
 • اعضای وابسته بدون حق رای  می توانند در مجامع عمومی جامعه شرکت کنند.
تبصره: افرادي كه در يك مقطع از دانشگاه اميركبير فارغ التحصيل شده باشند، در صورت تحصيل در مقاطع ديگر دانشگاه عضو وابسته شناخته نمي شوند و بايد به عنوان عضو اصلي ثبت نام  نمايند.
ج) عضويت افتخاری:
عضويت افتخاري جامعه شامل دو دسته حقیقی و حقوقی است:
 1) عضويت افتخاری حقيقي:
 •  شخصيتهاي علمي و فني ممتاز و شناخته شده ملي و بين الملي، اعضاي هيات امنا، هيات رييسه و هر يك از مقامات دانشگاه كه دانش‌آموخته دانشگاه نيستند به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي مركزي به عضويت افتخاري جامعه نايل مي‌گردند.
 • كليه اعضاي هیات علمی رسمي دانشگاه که فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر نباشند، به عنوان عضو افتخاری جامعه شناخته می شوند.
2) عضويت افتخاری حقوقی:
شركتها و موسسات مذكور در ذيل با اعلام رسمي درخواست عضويت در جامعه و پذيرش مفاد اساسنامه و پرداخت حق عضویت مصوب اعضای حقوقی، پس از تاييد هيات مديره عضو حقوقي جامعه خواهند بود و از مزاياي مربوطه بهره مند مي گردند. حق عضویت سالانه اعضای حقوقی با پيشنهاد هيات مديره توسط شوراي مركزي تصويب مي‌شود.
 • شرکت ها و موسساتي که مديرعامل و يا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آن عضو اصلی يا افتخاري جامعه باشد
 • شرکت ها و موسسات بزرگ که حداقل 50 نفر از کارکنان آن از دانش‌آموخته دانشگاه اميركبير باشند
 • شرکت ها و موسساتي که حداقل 10 نفر از کارکنان آن عضو اصلی جامعه باشد
 • شرکت ها و موسساتي که کمک شایان توجهی به جامعه کرده باشند با تصويب هيات مديره
مزایای عضویت افتخاري حقوقی:
 • درج نام، لوگو، مشخصات  و آدرس سایت اينترنتي عضو حقوقي در سامانه جامعه
 • اطلاع رساني مستقيم آگهی های استخدام اعضاي حقوقي به اعضای حقيقي جامعه
 • دريافت تخفيف در هزينه انتشار آگهي هاي استخدام (در صورت دريافت هزينه از ساير شركتها)
 • برخورداري از تخفيف ويژه اعضا جهت پرداخت هزينه هاي تبليغات در سامانه جامعه
 • ارسال درخواست های کار اعضای حقيقي جامعه براي اعضاي حقوقي بنا به درخواست
 • معرفی اعضاي حقوقي به صنایع مرتبط
 • اولويت شرکت و تخفیف در هزينه سمینارها ، نمایشگاهها و کنفرانس های علمی دانشگاه و جامعه
 • درج لوگوي اعضاي حقوقي به عنوان حامي، در اطلاعيه و بروشور سمينارها و همايشهاي جامعه
 • معرفي كارآموز و كارورز از ميان اعضاي اصلي جامعه به شركتهاي عضو
 
ماده 3- تمامي دانش‌آموختگان دانشگاه پس از ثبت نام در سامانه جامعه و احراز هویت، با پرداخت مبلغ حق عضویت سالانه مصوب جامعه، کارت دانش‌آموختگي دانشگاه و عضویت در جامعه را دریافت مي‌کنند و از مزایای عضویت در جامعه برخوردار شوند.
ماده4- كارت عضويت اعضای جامعه در سطوح  و شرايط مختلف زير قابل ارايه مي باشد.
كارت عضويت یک ساله :
دانش‌آموختگاني كه پس از ثبت نام در سامانه جامعه مبلغ حق عضویت سالانه مصوب جامعه را پرداخت نمايند کارت دانش‌آموختگي دانشگاه و عضویت یکساله در جامعه را دریافت مي‌كنند.
كارت عضويت دو ساله:
دانش‌آموختگاني كه پس از ثبت نام در سامانه جامعه، حق عضويت دوسال خود را به صورت يكجا پرداخت نمايند از ده درصد(10%) تخفيف در مجموع هزينه حق عضويت سالانه، برخوردار شده و کارت دانش‌آموختگي دانشگاه و عضویت دوساله در جامعه را دریافت مي کنند .
كارت عضويت 5 ساله:
دانش‌آموختگاني كه پس از ثبت نام در سامانه جامعه، حق عضويت پنج‌سال خود را به صورت يكجا پرداخت نمايند از بيست درصد(20%) تخفيف در مجموع هزينه حق عضويت سالانه، برخوردار شده و کارت دانش‌آموختگي دانشگاه و عضویت پنج‌ساله در جامعه را دریافت مي کنند .
 کارت عضویت طلایی :
دانش‌آموختگاني كه پس از ثبت نام در سامانه جامعه، حق عضويت پانزده‌سال خود را به صورت يكجا پرداخت نمايند از سي درصد(30%) تخفيف در مجموع هزينه حق عضويت سالانه، برخوردار شده و کارت دانش‌آموختگي دانشگاه و عضویت پانزده‌ساله در جامعه را دریافت مي کنند .
کارت عضویت اشخاص ويژه (VIP CARD):
دانش‌آموختگان دانشگاه و يا اشخاص داراي شرايط عضويت افتخاري جامعه که از كارآفرينان، خيرين و يا مفاخر و شخصیتهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مديريتي کشور باشند و يا خدمات قابل توجه اي به جامعه ارايه كرده اند با ترتيبي كه در آيين نامه مربوط به كارت عضویت اشخاص ويژه مشخص و تعريف شده است، به عنوان عضو ویژه جامعه شناخته می شوند و كارت عضويت اشخاص ويژه جامعه با اعتبار مادام العمر براي ايشان صادر مي شود.
تبصره 1- علاوه بر خدمات ارايه شده به تمامي اعضاي جامعه، خدمات ديگري مختص اعضای داراي كارت طلایی با تصويب هيات مديره جامعه قابل ارايه مي باشد. همچنين اسامی اعضاي داراي كارت طلايي به صورت جداگانه در سایت جامعه درج و اعلام می شود.
تبصره 2- اعضای ویژه (VIP CARD) از پرداخت حق عضویت معاف هستند و جدا از دريافت كارت عضويت ويژه، نام و مشخصات آنها با ذکر دلیل تمايز نسبت به ديگر اعضا،  به صورت جداگانه در سایت جامعه درج می شود. خدمات مختص اعضای داراي كارت ويژه با حفظ شان و منزلت ايشان توسط هيات مديره جامعه مشخص و اعلام مي شود.
ماده 5- در صورت وجود حامي مالي و براساس اعلام هيات مديره، دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي دانشگاه در صورت تمايل مي توانند جهت پرداخت تمام يا بخشي از حق عضويت مصوب جامعه حداكثر به مدت سه سال، از كمك و حمايت مالي حاميان جامعه برخوردار شوند.
تبصره - افرادي كه جهت پرداخت حق عضويت از حمايت حاميان جامعه استفاده مي‌كنند فقط مي توانند كارت عضويت يكساله دريافت نمايند و ضروري است براي استفاده مجدد، عضويت خود را تمديد نمايند.
ماده 6- در مجامع عمومی، صرفا اعضاي اصلي که حق عضویت خود را پرداخت کرده و عضويت آنها در روز برگزاري مجمع معتبر باشد، حق رای خواهند داشت.
تبصره: به منظور تسهيل مشاركت حداكثري در مجامع عمومی جامعه، دانش‌آموختگان دانشگاه می توانند حق عضويت خود در جامعه را در هنگام تشکیل مجمع نیز پرداخت کنند.
این آیین نامه با 6 ماده و 6 تبصره و مطابق با اساسنامه جامعه در تاریخ 11/04/1397 در يازدهمين جلسه شورای مرکزی جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه تصويب شد و تا زمان تغيير موادي از اساسنامه كه مبناي تهيه آيين نامه بوده و يا اصلاح و تغيير مواد اين آيين نامه توسط شوراي مركزي جامعه براي تمامي اركان، مسوولين و اعضاي جامعه لازم الاجرا است.