آیین نامه انتخابات جامعه دانش‌آموختگان
دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي‌تكنيك تهران)
1397

 1-
كميته اجرایی انتخابات:
برنامه ریزی و اجراي کلیه مراحل اجرايي انتخابات از زمان صدور احكام توسط رياست شوراي مركزي تا زمان اعلام نتايج نهايي انتخابات توسط هيات نظارت (هيات رييسه مجمع) بر عهده كميته‌اي متشکل از 5 نفر از اعضاي اصلي جامعه است که پس از اعلام داوطلبی توسط شورای مرکزی جامعه انتخاب می‌شوند
2-تصمیمات كميته اجرایی با اکثریت آرا 3 نفر از 5 نفر رسمیت می یابد
تبصره : كميته اجرایی انتخابات از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر كميته انتخاب می کند که وظیفه هماهنگی با هیات نظارت، دبيرخانه جامعه و دانشگاه و همچنين اعلام تصمیمات كميته را برعهده دارد
3-هیات نظارت بر انتخابات : هیات رییسه مجمع عمومی، نظارت برحسن اجرای انتخابات در تمامي مراحل پس از تشكيل مجمع را بر عهده دارند
تبصره: رییس مجمع رییس هیات نظارت بر انتخابات است
4-  اعضای اصلي جامعه به افراد فارغ التحصیل دانشگاه گفته می شود که حائز شرايط مذكور در "آیین نامه جامع عضویت" مصوب يازدهمين جلسه شوراي مركزي جامعه باشند.
5-اعضای كميته اجرایی و هيات نظارت نمی توانند کاندیدای انتخابات شوراي مركزي و بازرسين جامعه شوند.
6-انتخابات جامعه به صورت ماشيني و با كامپيوتر انجام می شود. علاوه بر اين پرينت آراي اخذ شده توسط كامپيوتر، براي بررسي اعتراضات احتمالي به نتايج آرا در صندوق جداگانه نيز نگهداري ميگردد. جهت برگزاري انتخابات، اعضاي اصلي جامعه پس از  حضور در محل مجمع عمومی با ارایه کارت شناسایی عكسدار و ثبت نام در مجمع، کارت رای در مجمع و انتخابات را دریافت می کنند و اعمال راي در مجمع و انتخابات را با استفاده از آن انجام ميدهند. چگونگي انجام فرايند انتخابات ماشيني با كامپيوتر، توسط كميته فناوري اطلاعات هيات مديره تهيه و تدوين شده و در اختيار كميته اجرايي قرار ميگيرد.
7-تاریخ برگزاری انتخابات همزمان با تاریخ مجمع عمومی است که توسط شورای مرکزی تعیین شده است.
8-دستور کار كميته اجرایی: كميته اجرایی وظیفه فراهم کردن تمامي تمهیدات لازم براي برگزاري و انجام فرايند انتخابات تا زمان تاييد نتايج نهايي توسط هيات نظارت را بر عهده دارد. منجمله: در نظر گرفتن سایت مرکزی انتخابات ماشيني(سايت كامپيوتر) و ساير امكانات لازم با هماهنگی دانشگاه، تست، تاييد و تحويل گيري سیستم نرم افزاري رای گیری ماشيني، اطلاع رساني چگونگي انجام فرايند انتخابات الكترونيكي، تهيه تقويم انتخابات، بررسي صلاحيت ها مطابق آيين نامه انتخابات، برگزاي انتخابات الكترونيكي و شمارش و يا بازشماري آرا با هماهنگی هیات نظارت و يا هرگونه تمهيد يا اقدامي كه براي برگزاري و تكميل فرايند انتخابات لازم باشد.
9-اعضای جامعه که در چند دانشکده مختلف فارغ التحصیل شده اند می بايست به انتخاب خود فقط در یک دانشکده کاندیدا شوند يا اقدام به راي دادن نمايند.
10-مطابق اساسنامه جامعه، انتخابات برای گزينش 50 نفر عضو شورای مرکزی و 2 نفر بازرس جامعه انجام مي‌شود. فرايند انتخاب به گونه اي كه در زير مشخص ميگردد انجام می شود.
الف- اعضاي اصلي جامعه در هر دانشكده، نمايندگان خود در شوراي مركزي را براساس سهميه آن دانشکده (شوراهاي واحد) و از ميان كانديداهاي همان دانشكده انتخاب میكنند.
ب- دو بازرس جامعه از بین کاندیداهای بازرسی با راي تمامي اعضاي اصلي جامعه بدون در نظر گرفتن سهمیه دانشکده ای انتخاب می شوند. کاندیداهای بازرسان نمی توانند همزمان کاندیدای عضويت شورای مرکزی نیز باشند.
11-سهیمه هر دانشکده بر اساس نسبت تعداد اعضای اصلي هر دانشکده به کل اعضاي اصلي جامعه انتخاب می شوند. ملاک تعيين تعداد اعضای دانشکده ها، از زمان اعلام اسامی توسط هیات اجرایی در سایت جامعه است. (24 ساعت قبل از زمان تشكيل مجمع)
تبصره 1: تعيين سهميه ها به گونه است كه هر دانشکده حداقل يك سهميه در شوراي مركزي جامعه خواهد داشت. ضمنا تعداد سهميه هر دانشكده در شوراي مركزي حداكثر 5 نفر مي باشد.
تبصره2: اعمال راي و كانديداتوري دانش‌آموختگان گروههاي مستقل و پرديسهاي اقماري، بر اساس استعلام از دانشگاه از طريق دانشكده متناظر رشته هاي خود انجام مي‌شود. با اين اساس، تعداد اعضاي جامعه كه از گروههاي مستقل و پرديسهاي اقماري به هر دانشكده متناظر اضافه ميگردد نيز در تعيين سهميه آن دانشكده منظور مي شود.
12-شرايط کاندیداهاي عضویت در شورای مرکزی: کلیه اعضای اصلي جامعه که حداقل 5 سال از زمان فارغ التحصیلی آنها در اولين مقطع تحصيلي دانشگاه صنعتي اميركبير گذشته باشد می توانند کاندیدای انتخابات شوراي مركزي جامعه شوند.
13-شرايط كانديداهاي بازرسين جامعه: تمامي اعضای اصلي جامعه که حداقل 7 سال از زمان فارغ التحصیلی آنها در اولين مقطع تحصيلي دانشگاه صنعتي اميركبير گذشته باشد درصورتيكه از زمان اولين عضويت ايشان در جامعه حداقل يكسال گذشته باشد، می توانند کاندیدای بازرسي جامعه شوند.
14-کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه تا 24 ساعت قبل از شروع مجمع فرصت دارند جهت اعمال راي در مجمع و انتخابات جامعه، نسبت به عضويت اصلي در جامعه اقدام نمايند.
15-پس از پایان رای گیری بلافاصله آرا توسط كامپيوتر شمرده می شود و در صورت تایید كميته اجرایی و هيات نظارت، صورتجلسه تاييد نتايج اوليه انتخابات توسط كميته اجرايي و هيات نظارت تهيه و امضا شده و  نتیجه اوليه انتخابات از طريق اطلاعيه رسمي توسط كميته اجرايي اعلام می شود.
16-رسیدگی به شکایت ها: شکایت به برگزاری انتخابات یا نتیجه آن توسط کاندیداها ظرف حداکثر 5 روز از زمان اعلام نتیجه اولیه انتخابات توسط كميته اجرایی، به هیات نظارت تقدیم می شود. هیات نظارت 7 روز زمان دارد که به شکایت رسیدگی کند و نظر خود را مبنی بر تایید يا رد شکایت ها اعلام کند. در صورتيكه هيات نظارت جهت بررسي تكميلي به زمان بيشتري نياز داشته باشد موضوع را طي اطلاعيه رسمي به اطلاع عموم اعضا ميرساند. زمان بررسي حداكثر تا 14 روز قابل افزايش است.
تبصره: در صورت اعتراض نسبت به نتايج شمارش آرا توسط ماشين، شمارش پرينت آراي موجود در صندوق معيار نهايي تعيين نتايج انتخابات ميباشد.
17-پس از رسیدگی به شکایت ها و درصورت تایید نتیجه انتخابات توسط هیات نظارت، صورتجلسه تاييد نهايي انتخابات در جلسه مشترك اعضاي كميته اجرايي و هيات نظارت تهيه و امضا ميشود و اعضای شورای مرکزی جدید از طريق اطلاعيه كميته اجرايي و هيات نظارت به صورت رسمی اعلام می شوند.
18-اولين جلسه شوراي مركزي جديد حداكثر يكماه بعد از زمان اعلام نتيجه نهايي انتخابات با پيگيري هيات رييسه مجمع و دعوت رييس شوراي مركزي جامعه برگزار ميشود.
19-ماموريت كميته اجرايي انتخابات با اعلام نتايج نهايي انتخابات و ماموريت هيات نظارت(هيات رييسه مجمع) با برگزاري اولين جلسه رسمي شوراي مركزي به پايان ميرسد. كليه مدارك و مستندات مجمع عمومي و انتخابات پس از اتمام ماموريت كميته اجرايي و هيات نظارت انتخابات ميبايست توسط هيات رييسه مجمع تحويل دبيرخانه جامعه گردد.
20-این آیین نامه در 20 ماده و 5 تبصره در سيزدهمين جلسه شوراي مركزي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير مورخ 12/06/1397 تصویب شد و تا زمان تغيير آن توسط شوراي مركزي معتبر و لازم الاجراست.