اطلاعیه مهم

به اطلاع دانش آموختگان گرامی دانشگاه می رساند، با توجه به عدم تغییر حق عضویت جامعه دانش آموختگان از سال ۱۳۹۶ تا کنون و افزایش چشمگیر هزینه های صدور کارت عضویت در طول 6 سال گذشته به ویژه در سالهای اخیر و لزوم به روزرسانی حق عضویت جامعه مطابق شرایط و هزینه های جدیدف به همین منظور شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان دانشگاه در سومین جلسه خود حق عضویت سالانه جامعه را مبلغ 4500000  ریال تعیین و مصوب کرد که این مبلغ از روز 3 اسفند ماه در صدور تمامی کارتهای عضویت اعضا اعمال خواهد شد.
شایان ذکر است این تغییر در مبالغ حق عضویت های پرداختی قبلی تاثیر نخواهد داشت و تمامی کارتهای عضویت بلند مدتی که پیش از این مصوبه و با مباغ قبلی صادر شده تا پایان مدت مذکور در کارت معتبر میباشد. 
 

دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

تبلیغات