گزارش دبیر کمیته انتخابات شورای مرکزی به مجمع 1401/12/04
لطفا فایل متن درج شده را مطالعه بفرمایید

دبیر خانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

دانلود فایل

تبلیغات