به اطلاع دانش آموختگان محترم خواهان بیمه تکمیلی و عضویت در جامعه می رساند با توجه به غیرفعال شدن درگاه اینترنتی به صورت موقت خواهشمند است حق بیمه و یا حق عضویت  خود را به شماره حساب  بانک سینا با شماره حساب و شماره شبا زیر واریز نمایید.
 
در ضمن تصویر پرداختی خود را به آدرس ایمیل جامعه ارسال نمایید.
 
 شماره حساب :116331912251
شماره شبا: IR 830590011600303191225001
 
ایمیل دبیرخانه: alumni@aut.ac.ir
دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبلیغات