بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای جامعه دانش آموختگان متقاضی عضویت در بیمه تکمیلی درمان می رساند که برای آندسته از اعضا که حق بیمه را واریز کرده اند اما فرم ثبت نام را ارسال نکرده اند یا فرم ثبت نام را ارسال کرده اند اما حق بیمه را پرداخت نکرده اند، آخرین مهلت واریز حق بیمه و یا ارسال اسکن فرم ثبت نام به ایمیل جامعه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/10/27 می باشد. جهت جلوگیری از مشکل در ثبت نام در اسرع وقت اقدام لازم را مبذول فرمایید.

ایمیل جامعه: alumni@aut.ac.ir

تبلیغات