به اطلاع اعضای محترم جامعه دانش آموختگان می رساند که با توجه به عدم امکان خدمت رسانی جامعه به اعضا در ایام کرونا، عضویت اعضایی که در فاصله زمانی 1398/11/1 تا 1400/11/1 عضویت فعال داشته اند، تمدید شد (به میزان عضویتشان در این بازه زمانی). برای مثال عضویت افرادی که از 1398/11/1 تا 1399/11/1 عضو جامعه بوده اند، به مدت یکسال و عضویت افرادی که از 1398/11/1 تا 1400/11/1 عضو بوده اند، به مدت دو سال تمدید شد.

با تشکر 
دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

تبلیغات