به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان که در بیمه تکمیلی سال 1400-1399 ثبت نام نموده اند، می رساند با توجه به اتمام قرارداد درمان جمعی در تاریخ 1400/10/30، حداکثر مهلت تحویل مدارک و رسیدگی اسناد هزینه های درمانی به شرکت بیمه ایران تا تاریخ 1400/11/13 می باشد. بدیهی است پس از این تاریخ شرکت بیمه ایران هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت در قبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت.

تبلیغات