: عنوان شغلی
مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1395/12/29