: عنوان شغلی
مهندس شیمی و مهندس نفت
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/07/11