: عنوان شغلی
مدیر انفورماتیک
: نوع همکاری
مشاور
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/02/31