: عنوان شغلی
مهندسی مکانیک بخش طراحی و کنترل
: نوع همکاری
پاره وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/06/25