: عنوان شغلی
پژوهشی
: نوع همکاری
پروژه ای
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
اصفهان
: شهر
اصفهان
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/05/26
نوع همکاری پاره وقت و تمام وقت هم بسته به نوع شغل پیشنهادی بررسی میشود