براساس تفاهم انجام شده مابين جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي امير كبير و موسسه رهيافت پاسارگاد (وابسته به گروه مالي پاسارگاد)، تعداد سه فقره بورس كامل تحصيلي در دوره بين المللي كارشناسي ارشد "مواد، انرژي ها و فناوري كوانتومي" به دانش آموختگان نخبه عضو جامعه اعطا ميگردد. اين بورس شامل تمامي هزينه هاي اسكان، زندگي، تحصيل و اياب و ذهاب در مدت دوسال تحصيل بوده و فاقد هرگونه تعهد خدمتي است...

مرحله اول تخصيص اين بورس تحصيلي در سال گذشته انجام شد و نفرات منتخب پس از گذراندن دوره هاي آمادگي لازم، در سال جاري به فرانسه اعزام مي‌شوند. براساس تفاهم انجام شده تعداد سه فقره از بورس تحصيلي اين دوره آموزشي كه به صورت مشترك توسط دانشگاه سوربون فرانسه و دانشگاه خاتم برگزار ميگردد، به دانش‌آموختگان واجد شرايط پلي‌تكنيكي تخصيص داده مي شود.
 
دوره مذكور شامل سه گرايش "مواد پيشرفته"، "فناوري انرژي هاي نوپديد" و "علوم و فناوري هاي كوانتومي" است كه دوره آمادگي آن در ايران و دانشگاه خاتم و ترمهاي بعدي آن در فرانسه و دانشگاه پير و ماري كوري (سوربون) برگزار ميشود. پس از اتمام تحصيل همزمان مدرك تحصيلي دانشگاه سوربون و دانشگاه خاتم به دانشجويان اعطا ميشود. سهميه فوق الذكر صرفا به دانش‌آموختگان نخبه عضو رسمي جامعه كه داراي شرايط ذيل باشند، پس از انجام مصاحبه هاي لازم تخصيص داده مي شود.

1- اتمام دوره كارشناسي در 8 ترم
2- حد اقل معدل 16
3- قرار گرفتن در فهرست 10% برتر ورودي هاي رشته خود
4- اخذ مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي فيزيك، شيمي، مهندسي مواد، مهندسي شيمي، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي پليمر، مهندسي پزشكي و مهندسي انرژي

متقاضيان واجد شرايط فوق، اطلاعات هويتي و تحصيلي، شماره عضويت خود در جامعه دانش‌اموختگان، شماره تماس و ساير مدارك مثبته را  با عنوان " متقاضي بورس تحصيلي" حداكثر تا تاريخ 1397/03/30 به آدرس پست الكترونيكي جامعه به نشاني alumni@aut.ac.ir  ارسال نموده و يا به دبيرخانه جامعه واقع در خيابان انقلاب، بين چهارراه كالج و ولي عصر، خيابان سعيد، بن بست ناييني، شماره 7 مراجعه نمايند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه جامعه تماس بگيريد.

تبلیغات