جهت تسهيل تردد دانش‌آموختگان به دانشگاه و فراهم آوردن امكان استفاده اعضاي جامعه دانش‌آموختگان از خدمات و امكانات رفاهي و تفريحي دانشگاه، موافقت‌نامه اي ميان دبير جامعه دانش‌آموختگان و معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه صنعتي امير كبير نهايي و امضا شد.
مطابق اين موافقت‌نامه تمامي اعضاي جامعه دانش‌آموختگان علاوه بر امكان و تسهيل عبور و مرور به دانشگاه و امكان استفاده از خدمات رفاهي و تفريحي دانشگاه كه متعاقبا بنابر تناسب و توافقات بعدي در سامانه و كانال تلگرامي جامعه اطلاع رساني خواهد شد، جهت خريد كتابهاي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه نيز از 15 درصد تخفيف برخوردار خواهند شد.

تبلیغات