بر اساس تفاهم انجام شده مابين جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي امير كبير و موسسه رهيافت پاسارگاد وابسته به گروه مالي پاسارگاد، تعداد سه فقره بورس كامل تحصيلي در دوره بين المللي كارشناسي ارشد "مواد، انرژي ها و فناوري كوانتومي" كه به صورت مشترك توسط دانشگاه سوربون فرانسه و دانشگاه خاتم (زيرمجموعه گروه مالي پاسارگاد) برگزار ميگردد، به صورت اختصاصي به دانش آموختگان نخبه عضو جامعه اعطا مي شود. اين بورس شامل تمامي هزينه هاي اسكان، زندگي، تحصيل و اياب و ذهاب در مدت دوسال تحصيل در فرانسه و ايران بوده و فاقد هرگونه تعهد خدمتي است.
دوره مذكور شامل سه گرايش "مواد پيشرفته"، "فناوري انرژي هاي نوپديد" و "علوم و فناوري هاي كوانتومي" است كه ترم اول و آمادگي آن در ايران و دانشگاه خاتم و ترمهاي بعدي آن در فرانسه و دانشگاه پير و ماري كوري (سوربون) برگزار ميشود. پس از اتمام تحصيل همزمان مدرك تحصيلي دانشگاه سوربون و دانشگاه خاتم به دانشجويان اعطا ميشود. نفرات منتخب پس از انجام مصاحبه هاي لازم از ميان دانش‌آموختگان نخبه عضو رسمي جامعه كه داراي شرايط ذيل باشند مشخص ميگردند.

1- اتمام دوره كارشناسي در 8 ترم
2- حد اقل معدل 17
3- قرار گرفتن در فهرست 10% برتر ورودي هاي رشته خود
4- اخذ مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي فيزيك، شيمي، مهندسي مواد، مهندسي شيمي، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي پليمر، مهندسي پزشكي و مهندسي انرژي

متقاضيان واجد شرايط فوق، اطلاعات هويتي و تحصيلي، شماره تماس و ساير مدارك مثبته را  با عنوان " متقاضي بورس تحصيلي" حداكثر تا تاريخ 1396/05/05 به آدرس پست الكترونيكي جامعه به نشاني alumni@aut.ac.ir  ارسال نموده و يا به دبيرخانه جامعه واقع در خيابان انقلاب، بين چهارراه كالج و ولي عصر، خيابان سعيد، بن بست ناييني، شماره 7 مراجعه نمايند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه جامعه تماس بگيريد.

تبلیغات