هشتمین جلسه شورای دانش اموختگان دانشگاه در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ با حضور اکثریت اعضا در سالن اجتماعات ساختمان فارابی به ریاست دکتر معتمدی ریاست دانشگاه و رییس شورای مرکزی جامعه دانش اموختگان دانشگاه برگزار شد. در این جلسه با برگزاری مراسم تودیع دبیر سابق جامعه، اقای مهندس هادی لطفی از اعضای فعلی هیات مدیره جامعه بر اساس انتخابات جلسه چهلم هیات مدیره جامعه به عنوان دبیر جامعه دانش اموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران) معرفی شدند و حکم خود را دریافت نمودند. سپس ایشان برنامه های مدون کوتاه مدت و بلندمدت لازم جهت ادامه فعالیتهای جامعه را ارایه نمودند.
در ابتدای این جلسه اعتبار ایین نامه اداره جلسات شورای مرکزی که به پایان رسیده بود با موافقت تمامی اعضا تمدید شد . همچنین در ادامه ایین نامه اداره شورای دانش اموختگان دانشکده های دانشگاه مورد تصویب حضار قرار گرفت.

تبلیغات