در ربع قرن اخير روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي جهان و جهانيان سخت تحت تاثير شبکه هاي ريز و درشتي بوده است که عموما به صورت خودجوش شکل گرفته و به پشتيباني فناوري ارتباطات تکامل و توسعه يافته اند.
در ايران نيز از آغاز دهه حاضر، نقش شبکه ها در زندگي اجتماعي و سياسي مردم روز به روز پررنگ تر شده است. اکنون وقت آن رسيده است که در قلمرو اقتصاد به اين موضوع بپردازيم و ببينيم چگونه مي¬توانيم با استفاده از دانش شبکه¬ها زمينه را براي افزايش قدرت کارآفريني و در نهايت توسعه اقتصادي فراهم آوريم. اولين نشست تخصصي "نگرش شبکه اي:  ضرورت توسعه کارآفريني در ايران امروز" گامي است کوچک اما مهم در اين مسير.
زمان: يکشنبه 15 اسفند ماه 95، ساعت 15 الي 19

دانلود فایل

تبلیغات