: عنوان شغلی
مهندسی جوش و NDT
: نوع همکاری
پاره وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/12/13