: عنوان شغلی
کارشناس آب و محیط زیست
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1398/0*/0*
- شبیه سازی کیفی منابع آب - آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آب