: عنوان شغلی
کارشناس منابع آب
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
تهران
: شهر
تهران
: تاریخ اعتبار درخواست
1396/12/29
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آب